தமிழின அழிப்பு நினைவாலய கட்டிடத்திற்கான மண்ஆய்வு நடந்தேறியது